استفاده از روش برنامه ریزی فازی نوتروسوفیک برای حل مسئله چیدمان استوار تسهیلات تحت عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به مدل سازی و حل یک مسئله دو هدفه چیدمان استوار تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با روش برنامه ریزی فازی نوتروسوفیک پرداخته شده است. هدف اصلی در این مدل، کاهش هزینه های کل چیدمان استوار و افزایش تعداد تجهیزات استفاده شده در هر بخش سالن می باشد. از این رو به دلیل غیر قطعی بودن مدل ریاضی، از روش فازی استوار برای کنترل پارامترهای غیر قطعی مسئله استفاده شده است. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسئله نشان میدهد به دلیل تناقض در توابع هدف، با افزایش تعداد تجهیزات استفاده شده، هزینه های کل افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان میدهد، با افزایش نرخ عدم قطعیت، به دلیل افزایش جریان انتقال مواد، هزینه های مرتبط با حمل و نقل افزایش یافته است. از سوی دیگر به جهت تعادل در هزینه ها و سطح تجهیزات استفاده شده، از سطح تجهیزات پایین تر استفاده شده است..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of neutrosophic fuzzy programming method to solve the problem of robust layout of facilities under uncertainty

نویسنده [English]

  • efat jabarpour
phd candidate of industrial management university of tehran
چکیده [English]

The present paper deals with modeling and solving a two-objective layout problem based on uncertainty conditions by neutrosophistic fuzzy programming method.The main goal in this model is to reduce the total cost of a robust layout and increase the number of equipment in each section of the hall. Therefore, due to the uncertainty of the mathematical model, a robust fuzzy method is used for uncertainty controls.The computational results of the problem solving show that due to inconsistencies in the objective functions, the total costs increase as the number of equipment used increases.The results also show that with the increase in the rate of uncertainty, due to the increase in the flow of materials, the costs associated with transportation have increased.On the other hand, in order to balance the costs and the level of equipment used, a lower level of equipment has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • robust facility layout
  • Neutrosophic fuzzy programming
  • Fuzzy robust method
CAPTCHA Image