مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

چکیده

در این تحقیق، با مطالعه پیشینه تحقیق و استفاده از جدیدترین نسخه مدل اسکور و نظر خبرگان، ضمن شناسایی عوامل موثر بر پایداری زنجیره تامین و تعیین وزن هر عامل به روش IVHF-DANP، نسبت به تعیین ارجحیت حلقه‌های SSCM با استفاده از روش EHFL-VIKOR در صنعت سیمان با هدف بهبود عملکرد زنجیره تامین، اقدام شده است. در نتیجه علاوه بر شش معیار مدل اسکور و سه بعد رویکرد پایداری، ده عامل دیگر نیز توسط خبرگان و در مجموع وزن نوزده عامل تعیین و حلقه منافع مشتری دارای بیشترین اَرجحیت شده است. در ادامه مدل ریاضی مربوطه ارائه و در نرم‌افزار گمز و به روش NSGA-II در نرم‌افزار متلب حل گردید. از آنجا که سراسر زنجیره تامین، از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی در تشکیل و حل مدل در نظر گرفته شده و با توجه به آنکه هر یک از توابع هدف با اختصاص دادن مشخصه‌های مدل اسکور به ابعاد سه‌گانه رویکرد پایداری تشکیل شده بر این اساس مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در این پژوهش محقق شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integrated hybrid model of sustainable supply chain in cement industry

نویسندگان [English]

  • kiamars fathi hafshejani 1
  • Majid Bagheri Sorkhi 2
  • Mahmoud Modiri 1
1 Assistant Prof. Industrial management, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student, Industrial management, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

by studying the research background and using the latest version of scor model and experts' opinion, while identifying the factors affecting supply chain stability and determining the weight of each factor by IVHF-DANP method, the preference of SSCM rings has been determined by EHFL-VIKOR method in cement industry with the aim of improving supply chain performance. in addition to six criteria of SCOR model and three sustainability approach ten other factors have been determined by experts and the weight of 19 factors has been determined and the customer's interests ring has the highest preference. Then, the relevant mathematical model was presented and solved in GAMZ software using NSGA-II method in Matlab software. Since throughout the supply chain, from the primary supplier to the final customer, the formation and solving of the model is considered and considering that each of the target functions has been achieved by assigning the characteristics of the scoring model to the three dimensions of the sustainability approach formed accordingly, the integrity of the supply chain has been realized in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scor model
  • Supply chain
  • Sustainability
CAPTCHA Image