موضوعات = کاربرد الگوریتمهای فرا ابتکاری(متاهیوریستیک)
-حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب تاب

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 127-146

10.22091/jemsc.2016.585

سید جعفر سجادی؛ سید مجتبی سجادی؛ ملیحه سبزواری