کلیدواژه‌ها = نظارت ترافیکی
-تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 217-231

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی