کلیدواژه‌ها = شبکه های اجتماعی
-کشف انجمن در شبکه های اجتماعی ایستا با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 131-143

10.22091/jemsc.2018.1267

فاطمه بشارت نیا؛ علیرضا طالب پور؛ صادق علی اکبری