کلیدواژه‌ها = الگوریتم ممتیک موازی
کشف قوانین دسته‌بند داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم ممتیک توزیع‌شده

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 50-62

10.22091/jemsc.2024.8760.1168

محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ محمدرضا ملاحسینی اردکانی