کلیدواژه‌ها = بازسازی ماتریس کواریانس
شکل‌دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22091/jemsc.2022.7155.1156

مهدی بکرانی؛ سامان رضایی زاده