کلیدواژه‌ها = مرحله پیشرفت سرطان سینه
-ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 29-43

لیلا هنری محمود؛ راحیل حسینی؛ مهدی مزینانی