کلیدواژه‌ها = انتخاب ویژگی
-تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 92-109

محبوبه شمسی؛ محدثه کریمیان؛ مرضیه کریمیان