کلیدواژه‌ها = انتخاب ویژگی
تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 145-169

محبوبه شمسی؛ محدثه کریمیان؛ مرضیه کریمیان