کلیدواژه‌ها = مدل فازی چند مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها بر مبنای متغیرهای کمکی (Fuzzy NSBM)
-استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 271-296

10.22091/jemsc.2019.1381

هما قاسمی؛ اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ فرزاد موحدی