نویسنده = ������������ ����������
ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 51-71

لیلا هنری محمود؛ راحیل حسینی؛ مهدی مزینانی