نویسنده = �������� ������������ �������������� ��������