نویسنده = �������� �������� ������
پیش بینی اهداء خون با استفاده از داده کاوی بر پایه الگوریتم های درخت تصمیم، KNN، SVM و MLP

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 228-248

10.22091/jemsc.2018.1278

آرش فهمی حسن؛ محمدرضا مغاری؛ امیدمهدی عبادتی