نویسنده = ����������������� ���������� ��������
تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 178-192

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی