نمایه کلیدواژه ها

ا

 • استاندارد کیفی ایزو 9000 تحلیل اثر پیاده سازی استاندارد کیفی ایزو 9000 بر شاخص های عملکردی شرکت بر مبنای موجودی کالا در زنجیره تامین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 289-311]
 • استخراج ویژگی استخراج ویژگی با کمک تجزیه به عناصر تنک به منظور طبقه بندی چهره [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 105-120]
 • اطلاعات کاربران و بازیابی محتوا بهبود امنیت نظارت بر مدیریت دانش در برنامه های کاربردی اینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل رفتار کاربر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-220]
 • الگوریتم DBSCAN ارائه روشی به منظور تشخیص و بهینه سازی بیماری دیابت با استفاده از روش های داده کاوی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 63-82]
 • الگوریتم SVM ارائه روشی به منظور تشخیص و بهینه سازی بیماری دیابت با استفاده از روش های داده کاوی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 63-82]
 • الگوریتم کرم شب تاب ارائه روشی به منظور تشخیص و بهینه سازی بیماری دیابت با استفاده از روش های داده کاوی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 63-82]
 • الگوریتم مرتب‌ شده غیرمغلوب حل مساله مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت سوخت مشخص بر اساس پنجره زمانی سخت و رضایتمندی مشتریان به کمک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک رتبه بندی نامغلوب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-62]
 • انجماد راه رفتن تشخیص انجماد راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون با استفاده از حسگرهای پوشیدنی و یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 83-104]
 • اینترنت اشیا پرداخت خرد مبتنی بر بلاک‌چین برای سنسورهای اینترنت اشیا در سلامت الکترونیک [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]
 • اینترنت اشیا بهبود امنیت نظارت بر مدیریت دانش در برنامه های کاربردی اینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل رفتار کاربر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-220]

ب

 • بازسازی ماتریس کواریانس شکل‌دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 145-170]
 • برآورد تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 253-287]
 • بلاک‌چین پرداخت خرد مبتنی بر بلاک‌چین برای سنسورهای اینترنت اشیا در سلامت الکترونیک [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]
 • بیماری پارکینسون تشخیص انجماد راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون با استفاده از حسگرهای پوشیدنی و یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 83-104]

پ

 • پایداری مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-35]
 • پرداخت خرد پرداخت خرد مبتنی بر بلاک‌چین برای سنسورهای اینترنت اشیا در سلامت الکترونیک [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]
 • پنجره زمانی سخت حل مساله مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت سوخت مشخص بر اساس پنجره زمانی سخت و رضایتمندی مشتریان به کمک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک رتبه بندی نامغلوب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-62]

ت

 • تجزیه به عناصر تنک استخراج ویژگی با کمک تجزیه به عناصر تنک به منظور طبقه بندی چهره [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 105-120]
 • تداخل شکل‌دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 145-170]
 • تشخیص دیابت ارائه روشی به منظور تشخیص و بهینه سازی بیماری دیابت با استفاده از روش های داده کاوی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 63-82]

خ

 • خدمات ارزش افزوده تسهیل فروش متقاطع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 171-193]
 • خوشه بندی تسهیل فروش متقاطع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 171-193]

د

 • داده کاوی ارائه روشی به منظور تشخیص و بهینه سازی بیماری دیابت با استفاده از روش های داده کاوی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 63-82]
 • داده ی از دست رفته تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 253-287]
 • دپوی تخصیص مشتری حل مساله مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت سوخت مشخص بر اساس پنجره زمانی سخت و رضایتمندی مشتریان به کمک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک رتبه بندی نامغلوب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-62]

ر

 • رایانش ابری سبز مدیـریت آگاه به انرژی جهت زمان بـندی وظایف بـا استفاده از تکنیک مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس در مراکز داده ابری – مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 221-252]

ز

 • زمانبندی وظایف مدیـریت آگاه به انرژی جهت زمان بـندی وظایف بـا استفاده از تکنیک مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس در مراکز داده ابری – مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 221-252]
 • زنجیره تامین مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-35]
 • زنجیره تامین خودروسازی تحلیل اثر پیاده سازی استاندارد کیفی ایزو 9000 بر شاخص های عملکردی شرکت بر مبنای موجودی کالا در زنجیره تامین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 289-311]

س

 • سلامت الکترونیکی پرداخت خرد مبتنی بر بلاک‌چین برای سنسورهای اینترنت اشیا در سلامت الکترونیک [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]

ش

 • شبکه حسگر بی سیم بدن تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 253-287]
 • شبکه‌های عصبی بازگشتی تشخیص انجماد راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون با استفاده از حسگرهای پوشیدنی و یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 83-104]
 • شبکه ی عصبی مصنوعی تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 253-287]
 • شکل‌دهی پرتو شکل‌دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 145-170]

ط

 • طبقهبندی چهره استخراج ویژگی با کمک تجزیه به عناصر تنک به منظور طبقه بندی چهره [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 105-120]

ف

 • فایل کامل مقالات فایل کامل مقالات [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-314]
 • فروش متقاطع تسهیل فروش متقاطع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 171-193]

ق

 • قوانین وابستگی تسهیل فروش متقاطع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 171-193]

ک

 • کمینه واریانس شکل‌دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 145-170]

م

 • ماشینبردارپشتیبان استخراج ویژگی با کمک تجزیه به عناصر تنک به منظور طبقه بندی چهره [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 105-120]
 • مدل اسکور مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-35]
 • مدیریت دانش بهبود امنیت نظارت بر مدیریت دانش در برنامه های کاربردی اینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل رفتار کاربر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-220]
 • مرکز داده سازمان بنادر و دریانوردی مدیـریت آگاه به انرژی جهت زمان بـندی وظایف بـا استفاده از تکنیک مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس در مراکز داده ابری – مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 221-252]
 • مصرف انرژی مدیـریت آگاه به انرژی جهت زمان بـندی وظایف بـا استفاده از تکنیک مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس در مراکز داده ابری – مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 221-252]
 • مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه حل مساله مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت سوخت مشخص بر اساس پنجره زمانی سخت و رضایتمندی مشتریان به کمک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک رتبه بندی نامغلوب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-62]
 • موجودی کالا تحلیل اثر پیاده سازی استاندارد کیفی ایزو 9000 بر شاخص های عملکردی شرکت بر مبنای موجودی کالا در زنجیره تامین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 289-311]

ی

 • یادگیری عمیق تشخیص انجماد راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون با استفاده از حسگرهای پوشیدنی و یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 83-104]
 • یادگیری عمیق تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 253-287]