نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اختلال ‌اُتیسم طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 115-143]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 171-194]
 • ارزیابی مبتنی بر معیار معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]
 • ازدحام ذرات ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • الگوریتم رابین هود بهبود یافته تخصیص بهینه سفارش کار در مسئله توزیع و بالانس آنلاین بار در خط تولید [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 153-173]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی چندهدفه مسأله سبد سهام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی بهینه خطوط انتقال HVDC جهت بهبود پخش توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 197-213]
 • الگوریتم ژنتیک طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 115-143]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی انتخاب سرخوشه در شبکه‌های حسگر بی‌‌سیم با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و ژنتیک [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 297-323]
 • الگوریتم کرم شب تاب بهینه‌سازی انتخاب سرخوشه در شبکه‌های حسگر بی‌‌سیم با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و ژنتیک [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 297-323]
 • الگوریتم گرده افشانی گل تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم ترکیبی گرده افشانی گل و الگوریتم گروهی نزدیکترین همسایه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • الگوریتم گروهی نزدیکترین همسایه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم ترکیبی گرده افشانی گل و الگوریتم گروهی نزدیکترین همسایه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • الگوریتم نزدیکترین همسایه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم ترکیبی گرده افشانی گل و الگوریتم گروهی نزدیکترین همسایه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • انتخاب تأمینکننده سبز طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته چندهدفه با رویکرد انتخاب تأمین کننده و درنظرگرفتن تخفیف [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-113]
 • انتخاب ویژگی تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-169]
 • انتشار برچسب خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-49]
 • اینترنت اشیا بهبود حفظ حریم خصوصی داده‌گان در اینترنت اشیا با در نظر گرفتن محدودیت اینترنت به کمک سیستم ایمنی مصنوعی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 123-151]
 • اینترنت اشیاء مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 221-271]

ب

 • بالانس آنلاین بار تخصیص بهینه سفارش کار در مسئله توزیع و بالانس آنلاین بار در خط تولید [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 153-173]
 • بانکداری جامع استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 271-296]
 • برش آلفا استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 271-296]
 • برنامه ریزی تولید تجمیعی طراحی مدل ریاضی چند هدفه برنامه ریزی تولید تجمیعی در زنجیره تأمین معکوس با تابع کیفیت تولید تحت شرایط عدم قطعیت و استفاده از الگوریتم فراابتکاری MPSOGA ) موردمطالعه صنعت High-Tech) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 325-356]
 • برنامه نویسی موازی ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • بهبود دقت تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-169]
 • بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه یک الگوریتم بهینه برای زمان‌بندی منابع و پارتیشن‌بندی کد در محاسبات ابری تلفن همراه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-244]
 • بهینه‌سازی چندهدفه طراحی بهینه LNA بواسطه بکارگیری ابزار CAD مبتنی‌بر بهینه‌سازی سیستم صفحات شیب‌دار بهبودیافته [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]
 • بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری بهینه‌سازی چندهدفه مسأله سبد سهام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • بیماری دیابت تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم ترکیبی گرده افشانی گل و الگوریتم گروهی نزدیکترین همسایه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]

پ

 • پارتیشن‌بندی کد ارائه یک الگوریتم بهینه برای زمان‌بندی منابع و پارتیشن‌بندی کد در محاسبات ابری تلفن همراه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-244]
 • پراکسی تحلیل و بررسی عملکرد سیستم‌های توزیع شده شئ‌‌گرا مبتنی بر پراکسی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-195]
 • پروتکل I-LEACH ارائه روشی به‌منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-295]

ت

 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 171-194]
 • تحلیل سلسله مراتبی بهینه‌سازی چندهدفه مسأله سبد سهام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • تحلیل شبکه اجتماعی شناسایی افراد ناهنجار در شبکه های اجتماعی موقعیت محور با استفاده از معیارهای گراف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 245-269]
 • تست‌گارز طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 115-143]
 • تشخیص ناهنجاری شناسایی افراد ناهنجار در شبکه های اجتماعی موقعیت محور با استفاده از معیارهای گراف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 245-269]
 • تعادل نش تحلیل و بررسی عملکرد سیستم‌های توزیع شده شئ‌‌گرا مبتنی بر پراکسی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-195]
 • توان راکتیو طراحی بهینه خطوط انتقال HVDC جهت بهبود پخش توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 197-213]

ح

 • حریم خصوصی داده گان بهبود حفظ حریم خصوصی داده‌گان در اینترنت اشیا با در نظر گرفتن محدودیت اینترنت به کمک سیستم ایمنی مصنوعی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 123-151]

خ

 • خصوصیات کیفی معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]
 • خطوط انتقال HVDC طراحی بهینه خطوط انتقال HVDC جهت بهبود پخش توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 197-213]
 • خوشه‌بندی خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-49]
 • خوشه‌بندی ارائه روشی به‌منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-295]
 • خون تازه بهینه سازی مصرف گلبول قرمز خون با استفاده از فرآیند تصمیم گیری مارکوف (مطالعه موردی: بانک خون پایگاه انتقال خون استان زنجان) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 103-121]

د

 • داده کاوی تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-169]
 • داده کاوی ارائه یک سیستم توصیه گر برای برای صنعت گردشگری سلامت با استفاده از روش های داده کاوی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-220]
 • دوفصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم فایل تمام مقالات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-323]

ر

 • روش پالمر تخصیص بهینه سفارش کار در مسئله توزیع و بالانس آنلاین بار در خط تولید [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 153-173]
 • روش جانسون تخصیص بهینه سفارش کار در مسئله توزیع و بالانس آنلاین بار در خط تولید [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 153-173]
 • روش فرا ابتکاری طراحی بهینه LNA بواسطه بکارگیری ابزار CAD مبتنی‌بر بهینه‌سازی سیستم صفحات شیب‌دار بهبودیافته [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]

ز

 • زمان‌بندی منابع ارائه یک الگوریتم بهینه برای زمان‌بندی منابع و پارتیشن‌بندی کد در محاسبات ابری تلفن همراه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-244]
 • زنجیره تامین سبز طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته چندهدفه با رویکرد انتخاب تأمین کننده و درنظرگرفتن تخفیف [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-113]
 • زنجیره تامین معکوس طراحی مدل ریاضی چند هدفه برنامه ریزی تولید تجمیعی در زنجیره تأمین معکوس با تابع کیفیت تولید تحت شرایط عدم قطعیت و استفاده از الگوریتم فراابتکاری MPSOGA ) موردمطالعه صنعت High-Tech) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 325-356]

س

 • سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 115-143]
 • سیستم استنتاج فازی ممدانی ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 51-71]
 • سیستم توزیع‌شده شی‌گرا تحلیل و بررسی عملکرد سیستم‌های توزیع شده شئ‌‌گرا مبتنی بر پراکسی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-195]
 • سیستم توصیه گر ارائه یک سیستم توصیه گر برای برای صنعت گردشگری سلامت با استفاده از روش های داده کاوی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-220]
 • سیستم فازی طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 115-143]
 • سیستم مبتنی‌بر‌ وب معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]
 • سیستم یکپارچه AC-DC طراحی بهینه خطوط انتقال HVDC جهت بهبود پخش توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 197-213]

ش

 • شبکه اجتماعی موقعیت محور شناسایی افراد ناهنجار در شبکه های اجتماعی موقعیت محور با استفاده از معیارهای گراف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 245-269]
 • شبکه حسگر بی‌سیم خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-49]
 • شبکه حسگر بی‌سیم ارائه روشی به‌منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-295]
 • شبکه حسگر بیسیم بهینه‌سازی انتخاب سرخوشه در شبکه‌های حسگر بی‌‌سیم با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و ژنتیک [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 297-323]
 • شبکه‌های اجتماعی مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 221-271]

ط

 • طبقه‌بندهای ترکیبی تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-169]

ف

 • فیلترینگ مشارکتی ارائه یک سیستم توصیه گر برای برای صنعت گردشگری سلامت با استفاده از روش های داده کاوی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-220]

ق

 • قابلیت استفاده مجدد معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]

ک

 • کاهش انرژی ارائه روشی به‌منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-295]
 • کرم شب‌تاب ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • کرونا مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 221-271]

گ

 • گردشگری سلامت ارائه یک سیستم توصیه گر برای برای صنعت گردشگری سلامت با استفاده از روش های داده کاوی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-220]
 • گلبول قرمز خون بهینه سازی مصرف گلبول قرمز خون با استفاده از فرآیند تصمیم گیری مارکوف (مطالعه موردی: بانک خون پایگاه انتقال خون استان زنجان) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 103-121]

م

 • ماشین مجازی ارائه یک الگوریتم بهینه برای زمان‌بندی منابع و پارتیشن‌بندی کد در محاسبات ابری تلفن همراه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-244]
 • محاسبات ابری تلفن همراه ارائه یک الگوریتم بهینه برای زمان‌بندی منابع و پارتیشن‌بندی کد در محاسبات ابری تلفن همراه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-244]
 • محاسبات توزیع‌شده تحلیل و بررسی عملکرد سیستم‌های توزیع شده شئ‌‌گرا مبتنی بر پراکسی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-195]
 • محدودیت اینترنت و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بهبود حفظ حریم خصوصی داده‌گان در اینترنت اشیا با در نظر گرفتن محدودیت اینترنت به کمک سیستم ایمنی مصنوعی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 123-151]
 • مخاطرات بهداشت حرفه‌ای ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 171-194]
 • مدل ریاضی چند هدفه طراحی مدل ریاضی چند هدفه برنامه ریزی تولید تجمیعی در زنجیره تأمین معکوس با تابع کیفیت تولید تحت شرایط عدم قطعیت و استفاده از الگوریتم فراابتکاری MPSOGA ) موردمطالعه صنعت High-Tech) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 325-356]
 • مدل سازی عدم قطعیت ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 51-71]
 • مدل فازی چند مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها بر مبنای متغیرهای کمکی (Fuzzy NSBM) استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 271-296]
 • مدل فراابتکاری طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته چندهدفه با رویکرد انتخاب تأمین کننده و درنظرگرفتن تخفیف [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-113]
 • مرحله پیشرفت سرطان سینه ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 51-71]
 • مصرف بهینه بهینه سازی مصرف گلبول قرمز خون با استفاده از فرآیند تصمیم گیری مارکوف (مطالعه موردی: بانک خون پایگاه انتقال خون استان زنجان) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 103-121]
 • معیار ارزیابی معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]
 • منابع مشترک استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 271-296]
 • منطق فازی ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 51-71]

ن

 • نظریه بازی‌ها تحلیل و بررسی عملکرد سیستم‌های توزیع شده شئ‌‌گرا مبتنی بر پراکسی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-195]
 • نمونه گیری تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-169]

و

 • واحد پردازش کارت گرافیک ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • وب کاوی ارائه یک سیستم توصیه گر برای برای صنعت گردشگری سلامت با استفاده از روش های داده کاوی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-220]

ه

 • هوش ازدحامی ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • هوش مصنوعی مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 221-271]

ی

 • یادگیری ماشین مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 221-271]