کلیدواژه‌ها = تحلیل احساسات
ارائه الگوریتمی جهت فازی کردن وردنت و کاربرد آن در تحلیل احساسات

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 119-131

10.22091/jemsc.2024.9514.1173

یوسف علیزاده غنی‌آبادی؛ بهروز مینایی بیدگلی؛ سیدعلی حسینی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ دیگو رفورجاتو رکوپرو؛ آلدو گانجمی