کلیدواژه‌ها = دوفصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم
فایل تمام مقالات

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-323