نویسنده = سید محمد کاظمی
-ترکیب تکنیک دیمتل فازی و ماتریس ساختار طراحی برای طراحی ماسوره گلوله هوایی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 29-62

10.22091/jemsc.2018.2866.1065

مهدی کرباسیان؛ سید محمد کاظمی؛ گل ارا ایرانپور