مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - همکاران دفتر نشریه