دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-323 
9. مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا

صفحه 221-271

حسین چاهخویی نژاد؛ شمس اله قنبری؛ مهدی نژادفرحانی؛ علی شهیدی نژاد