دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 
3. تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت

صفحه 43-68

محبوبه شمسی؛ محدثه کریمیان؛ مرضیه کریمیان


8. مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا

صفحه 156-216

حسین چاهخویی نژاد؛ شمس اله قنبری؛ مهدی نژادفرحانی؛ علی شهیدی نژاد