دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1397 
2. تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

صفحه 25-39

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی