موضوعات = شبیه سازی نرم افزاری
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-56

10.22091/jemsc.2018.2550.1062

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی