موضوعات = هوشمندی محاسباتی شامل: منطق فازی، شبکه های عصبی، الگوریتم های تکاملی، سیستم های فازی- عصبی و دیگر ترکیبات روش های هوشمندی محاسباتی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی رویتگر عصبی برای تخمین متغیرهای حالت کلاس خاصی از سیستم دینامیکی سرطان خون

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-29

10.22091/jemsc.2018.1000.1041

یوسف فرشیدی؛ رضا قاسمی؛ امین شرفیان اردکانی