موضوعات = مدیریت فرآیندهای کسب و کار
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای تعیین گستره کنترلی مدیران در سازمان‌های مالی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-100

10.22091/jemsc.2016.583

خدیجه نبوره؛ احرام صفری