موضوعات = کاربرد الگوریتمهای فرا ابتکاری(متاهیوریستیک)
تعداد مقالات: 2
1. ارائه و حل یک مدل زنجیره تامین سه سطحی با هدف افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل احتمالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-63

10.22091/jemsc.2018.1544.1046

الهام ناظمی؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ مهدی غفاری


2. حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب تاب

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-143

10.22091/jemsc.2016.585

سید جعفر سجادی؛ سید مجتبی سجادی؛ ملیحه سبزواری