نویسنده = نجفی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-296

10.22091/jemsc.2019.1381

هما قاسمی؛ اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ فرزاد موحدی