نویسنده = مغاری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی اهداء خون با استفاده از داده کاوی بر پایه الگوریتم های درخت تصمیم، KNN، SVM و MLP

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-97

10.22091/jemsc.2018.1278

آرش فهمی حسن؛ محمدرضا مغاری؛ امیدمهدی عبادتی