نویسنده = ایرانپور، گل ارا
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب تکنیک دیمتل فازی و ماتریس ساختار طراحی برای طراحی ماسوره گلوله هوایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-134

10.22091/jemsc.2018.2866.1065

مهدی کرباسیان؛ سید محمد کاظمی؛ گل ارا ایرانپور