مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - مقالات آماده انتشار